Portal Jurnal UPI

Proceeding Departemen Pedagogik Prodi PGSD

« Proceeding " 6th Pedagogy International Seminar 2015" ISBN 978-979-3786-50-6 JILID II Halaman: 425-829

APLIKASI PETA PEMIKIRAN I-THINK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LITERASI NOMBOR

Haslina binti Jaafar & Khalidah binti Othman, Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur .......... 541
Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan pelajar tentang aplikasi peta pemikiran i-Think dalam pengajaran dan pembelajaran Literasi Nombor. Seramai 183 orang pelajar PISMP Semester 2 Ambilan Jun 2013 telah terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan pelajar bersetuju peta pemikiran i-Think perlu diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Literasi Nombor. Aplikasi peta pemikiran i-Think membolehkan pelajar menjadi lebih kreatif, berani dan bersedia menggunakan pengurusan grafik dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

Kata kunci : peta pemikiran i-Think, kemahiran pedagogi, PISMP.

Abstrak DOC       Abstrak PDF       Fulltext PDF      Send to email      Print      Share on Facebook

© Universitas Pendidikan Indonesia 2011.