Portal Jurnal UPI

MANAJERIAL

Jurnal Manajemen & Sistem Informasi

« Proceeding " 6th Pedagogy International Seminar 2015" ISBN 978-979-3786-50-6 JILID II Halaman: 425-829

PEMIKIRAN REFLEKTIF DALAM KALANGAN SISWA PENDIDIK

Shamsiah Md Nasir & Nil Farakh Sulaiman Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik ......... 697
Abstrak
Dunia pendidikan dalam abad kini berhadapan dengan pelbagai cabaran yang memerlukan guru dan pelajar mempunyai pemikiran reflektif dalam menyelesaikan masalah. Bagi memenuhi tuntutan tersebut, program latihan perguruan memberi tumpuan utama kepada komponen amalan refleksi bagi melatih dan memperkembangkan pemikiran reflektif siswa pendidik. Justeru itu, satu kajian berdasarkan teori pemikiran reflektif Mezirow telah dilaksanakan bagi melihat amalan pemikiran reflektif siswa pendidik. Seramai 86 orang siswa pendidik semester 5 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Kajian kuantitatif ini menggunakan “Questionnaire for Reflective Thinking” (QRT) yang diadaptasi daripada Kember at. el. (2000) sebagai instrumen kajian bagi mengumpul data. Dapatan kajian menunjukkan pemikiran reflektif siswa pendidik telah dapat diperkembangkan melalui kursus yang mereka ikuti. Implikasi dan kajian lanjutan berkaitan pemikiran reflektif siswa pendidik juga dibincangkan.

Kata kunci : amalan refleksi, pemikiran reflektif, siswa pendidik

Abstrak DOC       Abstrak PDF       Fulltext PDF      Send to email      Print      Share on Facebook

© Universitas Pendidikan Indonesia 2011.